ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA BRICK 9

1. TOEPASSING

Voor alle contracten, leveringen en prestaties gelden onderhavige algemene voorwaarden, naast eventueel bijkomende contractuele voorwaarden. Er kan enkel afgeweken worden van de algemene voorwaarden mits schriftelijk akkoord van Brick9. De handelsvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling bij Brick9, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. BEVOEGDHEDEN

Afgevaardigden of vertegenwoordigers van Brick9 zijn geen lasthebbers; toezeggingen en aanvaardingen die zij zouden doen of geven, verbinden Brick9 slechts na schriftelijke bevestiging van de bevoegde vertegenwoordiger voor Brick9.

  

3. TOT STAND KOMING OVEREENKOMST

Offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend; zij gelden - behoudens afwijking - voor 30 dagen. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand van zodra Brick9 een bestelling of een door de klant bevestigde offerte aanvaardt. Aanvaarding gebeurt schriftelijk of door het uitvoeren van de levering. Inzake de aankoop van software vindt de aanvaarding plaats door het verzenden aan de klant van een paswoord of registratienummer voor gebruik van de bestelde software. Wijzigingen, aanvullingen, telefonische of mondelinge bijkomende afspraken/bestellingen moeten eveneens schriftelijk door Brick9 bevestigd worden om geldig te zijn. Bij annulering van de bestelling door de klant, stemt de klant ermee in 20% van het offertebedrag/bedrag verbonden aan de bestelling te voldoen binnen de 15 dagen na de verbreking van de overeenkomst.

4. LEVERINGEN

Brick9 zal alle nodige inspanningen leveren voor de belevering van de klant, maar is niet aansprakelijk in geval van laattijdige of niet-levering door zijn leverancier. Leveringstermijnen zijn bovendien nooit bindend en worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Wanneer zij overschreden worden geeft dat de klant niet het recht zijn bestelling te annuleren of de ontbinding van de overeenkomst te vragen, en het geeft geen aanleiding tot de betaling van een schadevergoeding. De klant dient alle voorwaarden te respecteren om de leveringstermijnen niet in het gedrang te brengen (vb. documenten die door de klant moeten worden bezorgd zijn niet tijdig aangekomen, er worden veranderingen aangebracht tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de betalingsvoorwaarden worden niet in acht genomen,...). Brick9 is steeds gerechtigd deelleveringen te doen.

5. TRANSPORT

Alle vervoer-, douane- en goederenbehandelingen zijn ten laste of gebeuren op kosten en risico van de klant, die de zendingen bij aankomst moet nazien, en zich zo nodig moet verhalen tegen de vervoerders, zelfs wanneer de verzending franco plaats vindt.

6. PRIJSAANPASSINGEN

Prijzen zijn onderhevig aan koersschommelingen en de prijzen van onze leveranciers; Brick9 behoudt zich het recht voor haar prijzen éénzijdig aan te passen op grond van onvoorziene prijswijzigingen van haar leveranciers en op grond van koersschommelingen.

7. FACTUREN

Alle facturen zijn betaalbaar in euro, de prijzen zijn netto, exclusief BTW en eventueel exclusief milieubijdrage, zonder korting en steeds contant te betalen, tenzij anders overeengekomen. Brick9 heeft de mogelijkheid om een voorschot te factureren tot 65% van de (geraamde) kostprijs. Voor de niet-betaling van de facturen op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning een intrest verschuldigd van 10% per jaar, meer een forfaitaire administratieve schadevergoeding van 10% met een minimum van 250,00 euro. In geval van wanbetaling in hoofde van de klant, zijn alle openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar. Voor onderhoudscontracten en contracten met een in de tijd gespreide dienstverlening is de factuur op voorhand betaalbaar.

8. KLACHTEN

Elke klacht m.b.t. zichtbare gebreken of een niet-conforme levering moet worden ontvangen door Brick9 binnen de 8 dagen na levering of vaststelling, zo niet wordt deze klacht als nietig en onbestaande beschouwd. Brick9 garandeert niet dat geleverde software “error-free” is, maar wanneer wordt vastgesteld op grond van een tijdig geformuleerde klacht dat de software een fout bevat of slecht functioneert, zal Brick9 zich inspannen om hieraan te verhelpen (met de mogelijkheid van de vervanging van de software) op voorwaarde dat (a) de software steeds is gebruikt in overeenstemming met de gebruikershandleiding, (b) geen wijziging of aanpassing is gemaakt op de software zonder de toestemming van Brick9 en (c) de fout of slechte functionering tijdig is gemeld aan Brick9. Brick9 garandeert in geen enkel opzicht de geschiktheid van de software voor particuliere doelstellingen of het gebruik van de software in combinatie met andere software.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Brick9 blijft eigenaar van de geleverde goederen en diensten tot de dag van volledige betaling in hoofdsom en/of interesten en/of forfaitaire vergoeding. Daarbij verleent de klant aan Brick9 het recht om op elk ogenblik, zonder voorafgaande ingebrekestelling, het geleverde materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. De klant verbindt er zich toe de aangekochte producten en diensten niet te vervreemden, te verpanden, er over te beschikken op welke wijze dan ook en/of te transformeren totdat deze integraal betaald zijn.

10. GARANTIE

De door Brick9 verleende garantie is strikt beperkt tot de garantie van haar leveranciers en wordt op eerste verzoek van de klant aan de klant mee gedeeld.

11. AANSPRAKELIJKHEDEN

De aansprakelijkheid van Brick9 gaat niet verder dan de in deze voorwaarden betrokken overeenkomsten en Brick9 is enkel aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Brick9. De aansprakelijkheid beperkt zich evenwel tot maximaal het bedrag van de door de klant aan Brick9 betaalde bedragen (exclusief BTW) voor die opdracht gedurende een maximale periode van één jaar voorafgaand aan het veroorzaken van de schade. Aansprakelijkheid van Brick9 voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade ten gevolge van het plat liggen van het netwerk of verlies van gegevens/bestanden is uitgesloten, evenals de aansprakelijkheid voor schade aan derden. De klant zal Brick9 (alsook diens aandeelhouders, bestuurders en personeelsleden) vrijwaren en vergoeden voor en tegen alle vorderingen en aanspraken van derden op grond van de contractuele tekortkoming van de klant, de nalatigheid en/of de grove tekortkoming van de klant en/of het niet naleven van de klant van enige wettelijke bepaling.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN – RISICO OVERDRACHT - EIGENDOMSOVERDRACHT

Offertes, tekeningen, geleverde goederen, software en alle documenten/producten waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, blijven de exclusieve eigendom van Brick9 of haar leverancier. Deze documenten/producten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden. De klant heeft enkel een gebruiksrecht m.b.t. de geleverde software op grond van de licentieovereenkomst. De klant respecteert de auteurs en gebruiksrechten en heeft niet het recht de software te verkopen, te vervreemden, te kopiëren, te wijzigen of toegankelijk te maken voor of over te dragen aan onbevoegde derden. De klant draagt de exclusieve verantwoordelijkheid betreffende het ter beschikking gestelde materiaal. De software wordt digitaal, geleverd, waarbij de klant automatisch instemt met het respecteren van de voorwaarden van de licentieovereenkomst van de leverancier, alsook met de gebruik- en auteursrechten verbonden aan het product, van zodra de software aan de klant wordt geleverd of bij de klant wordt gedownload. De licentie overeenkomst, handleidingen en gebruik- en auteursrechten kunnen steeds opgevraagd worden bij Brick9. Brick9 heeft het recht om de naleving van elke licentieovereenkomst door de klant te verifiëren en de klant zal hiertoe zijn volle medewerking verlenen. Behoudens expliciete en schriftelijk overeengekomen afwijkingen, wordt op alle door Brick9 aangewende of ontwikkelde systemen, programma’s, werkmethoden en middelen geen enkel recht aan de klant overgedragen. De klant kan in geen geval aanspraak maken op enig eigendomsrecht van gebruikte technieken in programmering, analyse en werkuitvoering, evenals wat de toegepaste ideeën betreft. Inzake de aankoop door de klant van hardware of andere goederen waarop geen intellectueel eigendomsrecht rust, gaat het risico over van deze verkochte goederen op het moment van de levering ervan aan de klant. De goederen reizen steeds op risico van de klant.

13. FORUMKEUZE – TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting tussen partijen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd.

14. DIVERSE

De klant verbindt zich ertoe in geval van uitvoer van de producten van Brick9, de wetten en reglementen, zowel de nationale als deze opgesteld door de landen van de in onze producten toegepaste technologieën, te respecteren. (onder andere de COCOM reglementen).

Het feit dat de koper deze algemene voorwaarden niet zou ontvangen in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. Op eerste verzoek worden de algemene voorwaarden in de taal van de klant bezorgd.

Geen enkele partij bij de overeenkomst zal worden vermoed aan enige van haar rechten die uit deze algemene voorwaarden of uit een inbreuk op enige bepaling van deze algemene voorwaarden voortvloeien, verzaakt te hebben, tenzij deze Partij hieraan schriftelijk en ondubbelzinnig verzaakt.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal de betreffende bepaling geen deel meer vormen van deze algemene voorwaarden. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijft behouden. In dergelijk geval zal elke partij haar best doen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding met dezelfde economische draagwijdte ter vervanging van het eerste overeen te komen. Deze algemene voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. De klant kan zijn rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan een derde, tenzij daartoe de schriftelijke en voorafgaande goedkeuring wordt bekomen van Brick9.